Skip to main content

Update werkzaamheden 1 september

2 september 2020

De aanlegfase op het zuidelijk terreindeel is al een groot deel gevorderd. Na de bouwvakperiode is op het openbare deel (noordelijkgelegen) werkterrein de verharding verwijderd en gestart met sonderingen plaatsen. Aanvullend zal hier ook worden gestart met het plaatsen van het onttrekkingssysteem. Zoals eerder genoemd loopt dit traject t/m medio eind oktober. De verkeerssituatie is aangepast gedurende deze periode, zodat er zo snel mogelijk aaneensluitend kan worden gewerkt. De omleidingsroute is in overleg met de verkeerdienst gemeente Amersfoort opgezet en vanaf 24 augustus in werking getreden. Verwachting is dat deze situatie t/m eind oktober zal duren.

Fotocollage

De luchtkwaliteit richting de omgeving (bezien vanaf de terreinggrenzen werkterrein naar de omgeving toe) worden 24/7 gemeten met zogenaamde E-noses. Dit zijn electronishe sensoren afgesteld op de dampen van stoffen die vrij kunnen komen. Tevens worden er metingen verricht op de werkgrenzen met batches. Deze worden achteraf geanalyseerd in een laboratorium. Hieruit wordt de vracht per meetronde (hoeveelheid in milligrammen per te meten stof die vrij kan komen) gemeten. Samen met de 24/7 analyse wordt een helder beeld gevormd van de blootstelling en mogelijke gezondheidsrisico’s. De eerste resultaten 1e ronde zijn binnen en geven aan dat er nagenoeg geen emissie is opgetreden. Alle waarden bevinden zich ver onder de actiewaarden en ook onder de geurdrempelwaarden. Er is geen risico voor de omgeving opgetreden en dit is tot nu toe ook nog steeds het geval.

Situatie luchtmonitoringssysteem met de E-noses (rondom zuidelijk terreindeel)

E noses VetgasfabriekGroen betekent luchtkwaliteit wijkt niet af. Iindien er een afwijking wordt gemeten dan veranderd de kleur per E-nose van groen naar oranje naar rood en wordt er een email gestuurd, zodat er direct kan worden gereageerd. Tot nu toe zijn er geen afwijkingen gemeten die hiertoe hebben geleid. Suez heeft veiligheid en omgeving hoog in het vaandel staan en zal de overlast richting omwonenden zoveel als mogelijk willen blijven beperken.