Skip to main content

Gefaseerd saneringsplan (2019)

De bodemverontreiniging met olie en teer op de locatie Vetgasfabriek Amersfoort wordt sinds 2004 met een ‘funnel and gate’ aanpak beheerst. Deze in principe eeuwigdurende aanpak blijkt niet geheel aan de doelstelling te voldoen en dient op een aantal punten verbeterd te worden. De Stichting Bodemsanering NS (SBNS) wilde eind 2016 bij het einde van haar bestaan de locatie graag solide overdragen aan het Ministerie van I&W. Met het oog op de jaarlijkse kosten voor onderhoud en bedrijfsvoering was het wenselijk dat een eindige situatie kon worden gecreëerd. Daartoe zijn plannen opgesteld in december 2016. Op basis van deze plannen heeft het Ministerie van I&W (de Staat) de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit bodemsaneringsgeval in 2018 overgedragen aan de gemeente Amersfoort door middel van de “Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de uitvoering van de nazorg en monitoring en de verdere sanering van het geval Amersfoort Vetgasfabriek”. In het gefaseerd saneringsplan zijn de saneringsmaatregelen uitgewerkt conform de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Amersfoort en de Staat ten behoeve van het verkrijgen van een instemmingsbeschikking op grond van de Wet bodembescherming (Wbb).

De Vetgasfabriek is in 1995 beschikt als een ernstig geval van bodemverontreiniging op basis van verspreidingsrisico’s. Op de locatie is in 2000 een Wbb-beschikking, op naam van NS Vastgoed, afgegeven op het integraal saneringsplan. Het gefaseerd saneringsplan integreert nieuwe (gefaseerde) maatregelen met bestaande uit het integraal saneringsplan. Met het verkrijgen van de beschikking op het gefaseerd saneringsplan vervangt deze de beschikking op het ISP uit 2000.

In het kader van dit gefaseerd saneringsplan wordt de volgende fasering aangehouden:

Fase 1: Sanering westelijke puur product zone 1e watervoerend pakket.

Fase 2: Eventuele maatregelen bij onbeheersbare situatie in 2e watervoerend pakket.

Fase 3: Eventuele aanpassing funnel and gate om ongewenste verspreiding tegen te gaan en indien mogelijk het creëren van een nazorgloze stabiele eindsituatie

Saneringsplan

pdfGefaseerd saneringsplan Vetgasfabriek Amersfoort (31 juli 2019)

pdfBeschikking gefaseerd saneringsplan (11 november 2019)