10 december 2020

KerstDe werkzaamheden op het ProRaiL- & noordelijk gelegen openbare gebied zijn in de laatste fase gekomen. In de afgelopen maanden is er een compleet ondergronds onttrekking systeem geplaatst bestaande uit 281 filters tot een diepte van ca. 12 meter, incl. ondergronds verbindend leidingwerk.

Alle filters zijn voorzien van putdeksels en opgenomen in het straatwerk in het openbare gebied danwel op het terreindeel van ProRail.

De verdere afwerking van het terrein zal tussen nu en eind volgende week plaatsvinden.

Dit betekent dat vrijdag 18 december de voormalige situatie, met betrekking tot de vertrouwde verkeerssituatie, weer in gebruik genomen zal worden. Hierbij geldt dus dat de omleidingsroute zal worden verwijderd en niet meer van toepassing is, incl. tijdelijke in- uitrit Q-park.

Wij willen een ieder bedanken voor het geduld en medewerking gedurende afgelopen uitvoeringsperiode en wensen iedereen fijne feestdagen toe vanuit het projectteam.

Klik hieronder op lees meer voor een fotoverslag van de werkzaamheden.

Lees meer: Update werkzaamheden 10 december

27 november 2020

Vetgas veldproef 219 november is de laatste boring geplaatst voor aanleg van het verwijderingssysteem. In totaal zijn ongeveer 300 boringen geplaatst en afgewerkt met een onttrekkingsfilter. Eind november zijn ook de laatste mantelbuizen voor de aan- en afvoerleidingen gelegd.

De volgende fase is dan het gebruiken van dit systeem om het teer te gaan verwijderen. De pomp- en meettechniek die we daarvoor willen gebruiken is nog niet eerder in Nederland op deze schaal toegepast voor een bodemsanering. Deze technieken worden daarom eerst op een kleine schaal getest.

De voorbereidende werkzaamheden voor deze testen zijn inmiddels gestart. Hierbij wordt verontreinigd grondwater en pure teer opgepompt met speciale pompjes. Het opgepompte materiaal wordt opgevangen in een opvangvoorziening. De lucht van deze opvangvoorziening wordt gezuiverd om geuroverlast te voorkomen.

De testfase loopt tot en met eind januari volgend jaar. Van vrijdag 25 december 2020 tot maandag 4 januari 2021 wordt er niet getest. De resultaten van de testen worden gebruikt om de verwijdering voor de ‘full-scale’ fase te ontwerpen. De testen worden deels op afstand begeleid, zodat er niet altijd medewerkers op locatie zijn.

De aannemer die veldtesten uitvoert is SUEZ. SUEZ heeft voor het contact met de omgeving Huub Bluijs als omgevingsmanager ingezet. Hij vervult deze taak tot en met week 51-2020. Na week 51 wordt de taak overgenomen door Jan Henk Schuurman. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 06-83102532 tussen 07.00 en 17.00 uur. Buiten deze tijden is de omgevingsmanager voor urgente zaken (zoals stank/geur/hinder) bereikbaar via voicemail/Whatsapp. Er wordt dan binnen 24 uur contact met u opgenomen (behoudens zon- en feestdagen). 

3 november 2020

Vetgas 03112020De werkzaamheden op het ProRail-terrein en noordelijk gelegen openbare gebied zijn nog steeds in volle gang. In de afgelopen maand zijn weer een groot aantal boringen met filters geplaatst, inclusief benodigd leidingwerk en putten. Vooral rondom het appartementencomplex en ParkBee is het schipperen met de ruimte, maar met het nodige geduld en begeleiding lukt het het uitvoeringsteam nog telkens om alle zaken in te blijven vullen.

Tevens is gestart met terugbrengen van trottoir en divers straatwerk op zowel het openbare terreindeel als rondom het Simulator-gebouw. Het inpassen hiervan, met het aangebrachte onttrekkingssyteem, vraagt veel extra arbeid, vakmanschap en vindingrijkheid. Langzaam komt het beeld weer terug van de voormalige situatie met betrekking tot de vertrouwde verkeerssituatie, maar dit zal nog wel een aantal weken in beslag nemen voordat dit helemaal gereed zal zijn.

De luchtkwaliteit wordt nog steeds 24/7 gemeten. De laatste batch-meting geeft opnieuw aan dat er geen vreemde dampen c.q. stoffen vrijkomen, tijdens de werkzaamheden. Alle waarden bevinden zich ver onder de actiewaarden en ook onder de geurdrempelwaarden. Er is geen risico voor de omgeving opgetreden.

Wij willen blijven benadrukken: volg de wegbewijzering naar GGD-teststraat & route 8 en niet alleen uw navigatie. Het omrijden leidt soms tot ergernis maar gegeven de situatie vragen wij om uw begrip.

Klik hieronder op lees meer voor een fotoverslag van de werkzaamheden.

Lees meer: Update werkzaamheden 3 november

30 september 2020

De werkzaamheden op het noordelijk gelegen openbare gebied zijn in volle gang. Bij het ontgraven van de toplaag komen er soms nog oude bodemlagen naar boven van het voormalige rangeerterrein. Deze lagen worden tijdens het laagsgewijs afgraven door een gespecialiseerd bedrijf gecontroleerd en vrijgegeven op NGE (niet gesprongen explosieven). Wat er veel wordt gevonden zijn oude stalen bouten vanuit voorfmalige rangeersporen, maar geen explosieven tot nu toe. Na vrijgave worden aansluitend dan de putten en verbindend leidingwerk geplaatst en aangesloten, Er ontstaat nu even een loopgraventerrein, maar dit alles zal later weer netjes worden aangevuld en verdicht, waarna de bestrating zal worden hersteld.

Richting omgeving zijn geen bijzonderheden te melden. Wel wordt de GGD-teststraat veel drukker dan eerder bezocht en ondanks de wegbewijzering zien wij veel mensen die alleen op hun navigatie gaan zoeken naar GGD-teststraat en dan stil komen te staan bij ons werkterrein op het Pieter Mondriaanplein (achterzijde station Amersfoort). 

Wij willen benadrukken: volg de wegbewijzering naar GGD-teststraat & route 8 en niet alleen uw navigatie.

Bericht 30 9 2020 bewerkt

3 september 2020

Vetgas ontwerpteamParallel aan de installatie van het ontrrekkingssysteem loopt een bouwteamontwerpfase. In dit bouwteam zijn vertegenwoordigers van de opdrachter (gemeente Amersfoort) en opdrachtnemer (SUEZ) vertegenwoordigd. TTE Consultants, Infrasoil, RUD Utrecht, Stichting Bodembeheer Nederland en Deltares nemen namens de gemeente als adviseur deel aan het bouwteam. In de bouwteamontwerpfase wordt de aansturing, monitoring en het definieve ontwerp van de uiteindelijke sanering gezamenlijk uitgwerkt. Hiervoor staan onder andere labtesten met innovvatieve sensoren op de rol, evenals een pilottest in het veld in het najaar om sensoren, pompjes e.d. in de praktijk te testen. Het uiteindelijke doel is om in het voorjaar 2021 met de daadwerklijke sanering te beginnen.

Vorige week was het hele ontwerpteam voor het eerst fysiek op locatie voor een overleg (alle overleggen daarvoor zijn via videobellen uitgevoerd). Voor een ontwerpfase heeft het toch zeker meerwaarde om eens fysiek met elkaar om de tafel te zitten. Daarnaast is het altijd een mooi gezicht om die kantoormensen eens in het veld te zien.