2 september 2020

De aanlegfase op het zuidelijk terreindeel is al een groot deel gevorderd. Na de bouwvakperiode is op het openbare deel (noordelijkgelegen) werkterrein de verharding verwijderd en gestart met sonderingen plaatsen. Aanvullend zal hier ook worden gestart met het plaatsen van het onttrekkingssysteem. Zoals eerder genoemd loopt dit traject t/m medio eind oktober. De verkeerssituatie is aangepast gedurende deze periode, zodat er zo snel mogelijk aaneensluitend kan worden gewerkt. De omleidingsroute is in overleg met de verkeerdienst gemeente Amersfoort opgezet en vanaf 24 augustus in werking getreden. Verwachting is dat deze situatie t/m eind oktober zal duren.

Fotocollage

De luchtkwaliteit richting de omgeving (bezien vanaf de terreinggrenzen werkterrein naar de omgeving toe) worden 24/7 gemeten met zogenaamde E-noses. Dit zijn electronishe sensoren afgesteld op de dampen van stoffen die vrij kunnen komen. Tevens worden er metingen verricht op de werkgrenzen met batches. Deze worden achteraf geanalyseerd in een laboratorium. Hieruit wordt de vracht per meetronde (hoeveelheid in milligrammen per te meten stof die vrij kan komen) gemeten. Samen met de 24/7 analyse wordt een helder beeld gevormd van de blootstelling en mogelijke gezondheidsrisico’s. De eerste resultaten 1e ronde zijn binnen en geven aan dat er nagenoeg geen emissie is opgetreden. Alle waarden bevinden zich ver onder de actiewaarden en ook onder de geurdrempelwaarden. Er is geen risico voor de omgeving opgetreden en dit is tot nu toe ook nog steeds het geval.

Situatie luchtmonitoringssysteem met de E-noses (rondom zuidelijk terreindeel)

E noses VetgasfabriekGroen betekent luchtkwaliteit wijkt niet af. Iindien er een afwijking wordt gemeten dan veranderd de kleur per E-nose van groen naar oranje naar rood en wordt er een email gestuurd, zodat er direct kan worden gereageerd. Tot nu toe zijn er geen afwijkingen gemeten die hiertoe hebben geleid. Suez heeft veiligheid en omgeving hoog in het vaandel staan en zal de overlast richting omwonenden zoveel als mogelijk willen blijven beperken.

7 juli 2020

In opdracht van Gemeente Amersfoort is SUEZ 15 juni gestart met de aanleg van het in-situ systeem. Het doel is om middels dit systeem in een latere fase de verontreinigingen (teerproducten) van de voormalige Vetgasfabriek gedurende een aantal jaren te verwijderen. De aanlegfase vindt plaats in 2 fasen t/m medio oktober 2020. De 1e fase is op het zuidelijk gelegen ProRail terrein en loopt t/m 31 juli. Na de bouwvak wordt gestart op het openbare gebied. Voor het openbaar gebied (circa de helft van het werk) is een verkeersplan van toepassing en moeten verhardingen worden verwijderd en weer tijdelijk worden teruggebracht.

Het onttrekkingssysteem bestaat uit 253 filters tot een diepte van circa 10-11 meter. Alvorens de filters te kunnen plaatsen worden eerst sonderingen en boorstaten gemaakt. De kwaliteit van de omgevingslucht wordt continue gemeten met E-noses (elektronische meetsonden). Er zijn tot op heden geen afwijkende emissies vanuit het werkgebied richting de omgeving gemeten.

Werkzaamheden

11 juni 2020

Maandag 15 juni start SUEZ met de uitvoering van de saneringswerkzaamheden fase 1A. Een deel van het saneringssysteem komt op het terrein van ProRail te liggen en een deel in openbaar gebied. Bij de uitvoering hiervan is het onvermijdelijk dat enige overlast voor de omgeving ontstaat. De opzet van het project is zodanig dat de geplande werkzaamheden met zo min mogelijk overlast gepaard gaan.

Normaal gesproken zou voorafgaand aan de start van de werkzaamheden een informatie/inloopavond georganiseerd worden om de omgeving optimaal te informeren. Aangezien dit in de huidige Corona-tijd nog steeds lastig te organiseren is hebben we er voor gekozen om een digitale informatiefolder op te stellen. De informatiefolder gaat in op de randvoorwaarden en maatregelen om de bereikbaarheid, leefbaarheid/veiligheid te behouden en de communicatie optimaal te laten verlopen en de omgeving vooraf zo goed mogelijk te informeren.

Overzichtstekening

29 mei 2020

In het kader van de aanbestedingsprocedure van de sanering fase 1 hebben vijf aannemers op 14 februari een aanbieding ingediend. In de daarop volgende weken heeft een beoordelingscommissie deze aanbiedingen inhoudelijk beoordeeld op basis van kwaliteitscriteria (onder andere voorkomen overlast omgeving, beheersing risico’s en wijze van uitvoering). Uiteindelijk is hier op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding aannemer SUEZ RR IWS Remediation BV (SUEZ) als winnaar uit de bus gekomen.

Met in acht neming van de wettelijke procedures en bezwaartermijnen is de definitieve gunning inmiddels een feit. Met de ondertekening van de uitvoeringsovereenkomsten op dinsdag 26 mei kan nu officieel met de start van het project worden begonnen.

Sanering fase 1 maakt onderdeel uit van een gefaseerd saneringsplan voor de voormalige vetgasfabriek. De bodemverontreiniging en sanering van deze locatie kent al een lange historie waar nu een vervolg aan wordt gegeven. De afgelopen weken hebben het projectteam van de gemeente Amersfoort en SUEZ al diverse overleggen gevoerd om voortvarend met de eerste werkzaamheden te beginnen. De start van fase 1a is gepland voor medio juni, waarover later meer op deze website.

locatie voormalige vetgasfabriek

13 januari 2020

Op 13 januari is gestart met het obstakel vrij maken van het terrein achter het gebouw van het NS Simulatorcentrum (Piet Mondriaanplein 59). Deze werkzaamheden zijn nodig zodat hier op termijn gebouwd kan gaan worden en er voorafgaand aan deze ontwikkeling gedurende een aantal jaren een bodemsanering wordt uitgevoerd.