Skip to main content
Officiële website voor de sanering van de voormalige Vetgasfabriek Amersfoort.

Update werkzaamheden 30 september

30 september 2020

De werkzaamheden op het noordelijk gelegen openbare gebied zijn in volle gang. Bij het ontgraven van de toplaag komen er soms nog oude bodemlagen naar boven van het voormalige rangeerterrein. Deze lagen worden tijdens het laagsgewijs afgraven door een gespecialiseerd bedrijf gecontroleerd en vrijgegeven op NGE (niet gesprongen explosieven). Wat er veel wordt gevonden zijn oude stalen bouten vanuit voorfmalige rangeersporen, maar geen explosieven tot nu toe. Na vrijgave worden aansluitend dan de putten en verbindend leidingwerk geplaatst en aangesloten, Er ontstaat nu even een loopgraventerrein, maar dit alles zal later weer netjes worden aangevuld en verdicht, waarna de bestrating zal worden hersteld.

Richting omgeving zijn geen bijzonderheden te melden. Wel wordt de GGD-teststraat veel drukker dan eerder bezocht en ondanks de wegbewijzering zien wij veel mensen die alleen op hun navigatie gaan zoeken naar GGD-teststraat en dan stil komen te staan bij ons werkterrein op het Pieter Mondriaanplein (achterzijde station Amersfoort). 

Wij willen benadrukken: volg de wegbewijzering naar GGD-teststraat & route 8 en niet alleen uw navigatie.

Bericht 30 9 2020 bewerkt

Bouwteamontwerpfase sanering Vetgasfabriek

3 september 2020

Vetgas ontwerpteamParallel aan de installatie van het ontrrekkingssysteem loopt een bouwteamontwerpfase. In dit bouwteam zijn vertegenwoordigers van de opdrachter (gemeente Amersfoort) en opdrachtnemer (SUEZ) vertegenwoordigd. TTE Consultants, Infrasoil, RUD Utrecht, Stichting Bodembeheer Nederland en Deltares nemen namens de gemeente als adviseur deel aan het bouwteam. In de bouwteamontwerpfase wordt de aansturing, monitoring en het definieve ontwerp van de uiteindelijke sanering gezamenlijk uitgwerkt. Hiervoor staan onder andere labtesten met innovvatieve sensoren op de rol, evenals een pilottest in het veld in het najaar om sensoren, pompjes e.d. in de praktijk te testen. Het uiteindelijke doel is om in het voorjaar 2021 met de daadwerklijke sanering te beginnen.

Vorige week was het hele ontwerpteam voor het eerst fysiek op locatie voor een overleg (alle overleggen daarvoor zijn via videobellen uitgevoerd). Voor een ontwerpfase heeft het toch zeker meerwaarde om eens fysiek met elkaar om de tafel te zitten. Daarnaast is het altijd een mooi gezicht om die kantoormensen eens in het veld te zien.

Update werkzaamheden 1 september

2 september 2020

De aanlegfase op het zuidelijk terreindeel is al een groot deel gevorderd. Na de bouwvakperiode is op het openbare deel (noordelijkgelegen) werkterrein de verharding verwijderd en gestart met sonderingen plaatsen. Aanvullend zal hier ook worden gestart met het plaatsen van het onttrekkingssysteem. Zoals eerder genoemd loopt dit traject t/m medio eind oktober. De verkeerssituatie is aangepast gedurende deze periode, zodat er zo snel mogelijk aaneensluitend kan worden gewerkt. De omleidingsroute is in overleg met de verkeerdienst gemeente Amersfoort opgezet en vanaf 24 augustus in werking getreden. Verwachting is dat deze situatie t/m eind oktober zal duren.

Fotocollage

De luchtkwaliteit richting de omgeving (bezien vanaf de terreinggrenzen werkterrein naar de omgeving toe) worden 24/7 gemeten met zogenaamde E-noses. Dit zijn electronishe sensoren afgesteld op de dampen van stoffen die vrij kunnen komen. Tevens worden er metingen verricht op de werkgrenzen met batches. Deze worden achteraf geanalyseerd in een laboratorium. Hieruit wordt de vracht per meetronde (hoeveelheid in milligrammen per te meten stof die vrij kan komen) gemeten. Samen met de 24/7 analyse wordt een helder beeld gevormd van de blootstelling en mogelijke gezondheidsrisico’s. De eerste resultaten 1e ronde zijn binnen en geven aan dat er nagenoeg geen emissie is opgetreden. Alle waarden bevinden zich ver onder de actiewaarden en ook onder de geurdrempelwaarden. Er is geen risico voor de omgeving opgetreden en dit is tot nu toe ook nog steeds het geval.

Situatie luchtmonitoringssysteem met de E-noses (rondom zuidelijk terreindeel)

E noses VetgasfabriekGroen betekent luchtkwaliteit wijkt niet af. Iindien er een afwijking wordt gemeten dan veranderd de kleur per E-nose van groen naar oranje naar rood en wordt er een email gestuurd, zodat er direct kan worden gereageerd. Tot nu toe zijn er geen afwijkingen gemeten die hiertoe hebben geleid. Suez heeft veiligheid en omgeving hoog in het vaandel staan en zal de overlast richting omwonenden zoveel als mogelijk willen blijven beperken.

Update werkzaamheden

7 juli 2020

In opdracht van Gemeente Amersfoort is SUEZ 15 juni gestart met de aanleg van het in-situ systeem. Het doel is om middels dit systeem in een latere fase de verontreinigingen (teerproducten) van de voormalige Vetgasfabriek gedurende een aantal jaren te verwijderen. De aanlegfase vindt plaats in 2 fasen t/m medio oktober 2020. De 1e fase is op het zuidelijk gelegen ProRail terrein en loopt t/m 31 juli. Na de bouwvak wordt gestart op het openbare gebied. Voor het openbaar gebied (circa de helft van het werk) is een verkeersplan van toepassing en moeten verhardingen worden verwijderd en weer tijdelijk worden teruggebracht.

Het onttrekkingssysteem bestaat uit 253 filters tot een diepte van circa 10-11 meter. Alvorens de filters te kunnen plaatsen worden eerst sonderingen en boorstaten gemaakt. De kwaliteit van de omgevingslucht wordt continue gemeten met E-noses (elektronische meetsonden). Er zijn tot op heden geen afwijkende emissies vanuit het werkgebied richting de omgeving gemeten.

Werkzaamheden

Informatie start werkzaamheden bodemsanering fase 1A

11 juni 2020

Maandag 15 juni start SUEZ met de uitvoering van de saneringswerkzaamheden fase 1A. Een deel van het saneringssysteem komt op het terrein van ProRail te liggen en een deel in openbaar gebied. Bij de uitvoering hiervan is het onvermijdelijk dat enige overlast voor de omgeving ontstaat. De opzet van het project is zodanig dat de geplande werkzaamheden met zo min mogelijk overlast gepaard gaan.

Normaal gesproken zou voorafgaand aan de start van de werkzaamheden een informatie/inloopavond georganiseerd worden om de omgeving optimaal te informeren. Aangezien dit in de huidige Corona-tijd nog steeds lastig te organiseren is hebben we er voor gekozen om een digitale informatiefolder op te stellen. De informatiefolder gaat in op de randvoorwaarden en maatregelen om de bereikbaarheid, leefbaarheid/veiligheid te behouden en de communicatie optimaal te laten verlopen en de omgeving vooraf zo goed mogelijk te informeren.

Overzichtstekening

Planning

01 apr 2022 - 30 mrt 2027
Uitvoeren full-scale teerverwijdering

Opdrachtgever

Gemeente Amersfoort logo

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Logo

Opdrachtnemer

Duravermeer

Directie

TTE 300 200

Milieukundige begeleiding

Aveco de Bondt logo kleur cmyk O 1